Język czeski w sektorze usług, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

 

 Informacje ogólne

 

Kierunek Język czeski w sektorze usług to innowacyjny kierunek, nastawiony na kształcenie nowego typu kadr, zapewniających wsparcie językowe, organizacyjne, administracyjne podmiotom prowadzącym międzynarodową współpracę (np. transgraniczną).

Kierunek odpowiada na zapotrzebowanie lokalnych przedsiębiorców, upominających się o osoby znające bardzo dobrze język czeski oraz wyposażone w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zarządzania projektami. Absolwent zdobywa w tym zakresie również doświadczenie zawodowe (w ramach praktyk), ponadto w ramach studiów może ubiegać się o płatne staże w ramach różnych działań podejmowanych przez UO.

Czego uczy się na kierunku Język czeski w sektorze usług?

 

Celem kształcenia na kierunku język czeski w sektorze usług jest przygotowanie absolwentów legitymujących się bardzo dobrą znajomością języka czeskiego oraz wyposażonych w wiedzę, a przede wszystkim umiejętności praktyczne z zakresu nauk o jakości i zarządzaniu.  Studia na tym kierunku łączące treści z obszaru nauk humanistycznych (głównie językoznawstwa i literaturoznawstwa) oraz społecznych (nauki o zarządzaniu i jakości) sprzyjają zdobyciu przez studentów wysokich kwalifikacji merytorycznych. Absolwent kierunku Język czeski w sektorze usług posiada umiejętność posługiwania się językiem czeskim w mowie i piśmie na poziomie C1 oraz języka zachodniego na poziomie B2  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,  zdobywa ponadto ogólną wiedzę o języku i elementach kultury czeskiej. Dodatkowo rozwija samodzielność intelektualną oraz umiejętność podejmowania wyzwań badawczych, także w sensie gotowości do podjęcia studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich). W ramach studiów obowiązuje także 3-tygodniowa praktyka zawodowa, która może być realizowana w firmach urzędach/instytucjach, oferujących zatrudnienie w sektorze administracyjno-biurowym, gdzie wymagana jest znajomość języka obcego i / lub umiejętność zarządzania projektami.

Język wykładowy: czeski, polski oraz język nowożytny (w ramach lektoratu)

Uczymy:

  • j. czeskiego (dla początkujących)
  • j. zachodniego (może być kontynuacja nauki ze szkoły średniej)

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

 

W programie kształcenia wyodrębniono blok przedmiotów podstawowych, kierunkowych, kierunkowych do wyboru i innych przedmiotów obowiązkowych. Blok przedmiotów podstawowych tworzą głównie zajęcia pozwalające na praktyczne opanowanie języka czeskiego  – docelowo poziom C1. Są  to zajęcia rozwijające ogólną znajomość języka czeskiego, tj. praktyczna nauka języka czeskiego, konwersacja, jak i zajęcia skupiające się typowo na gramatyce (np. fonetyce) oraz  ortografii.

W ramach przedmiotów kierunkowych wydzielono moduł zajęć poświęconych specyfice zarządzania projektami, ponadto cykl zajęć językoznawczych (wstęp do lingwistyki, wiedza o współczesnym języku czeskim, wprowadzenie do badań naukowych), literaturoznawczych (współczesna literatura czeska, teoria i praktyka przekładu) oraz poszerzających kontekst czeski (realioznawstwo oraz elementy kultury czeskiej).

Blok przedmiotów kierunkowych do wyboru zawiera przedmioty związane z dziedziną nauk społecznych – wyraźnie sprofilowane pod kątem uzyskania jak największych kompetencji w zakresie zarządzania projektami oraz przedmioty językoznawcze, literaturoznawcze, kursy zmienne instytutowe, pro- i seminarium licencjackie.

 

Inne przedmioty, m.in.:

  • Podstawy zarządzania projektami;
  • Zarządzanie zespołem projektowym;
  • Prawo biznesu;
  • Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów;
  • Kreatywne myślenie w działalności zawodowej;

 

Dlaczego warto studiować Język czeski w sektorze usług na Uniwersytecie Opolskim?

 

O wyjątkowości kierunku decyduje:

  • interdyscyplinarny charakter studiów (łączenie praktycznej nauki języka obcego z przedmiotami z zakresu nauk o jakości i zarządzaniu)
  • nowatorski profil kształcenia, dostosowany do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów, w tym nacisk na umiejętności wynikające z bloku  zarządzania projektami, czego nie oferują inne podobnie sprofilowane językowo kierunki studiów
  • wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa Wydziału Filologicznego i Wydziału Ekonomicznego UO

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć w życiu wielu kół naukowych działających na UO, gdzie mogą rozwijać nie tylko swoje pasje naukowe, ale również artystyczne – wokalne, aktorskie, literackie m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorów autorskich, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę czeską. Sprzyja temu w Opolu spora ilość instytucji rozwijających prężną współpracę ze swoimi czeskimi odpowiednikami, jak np. Urząd Miasta Opola, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu, Ogród Zoologiczny w Opolu czy też liczne szkoły na Opolszczyźnie.

Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, NAWA (Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Pardubice, Univerzita Palackého  v Olomouci, Ostravská univerzita i in.)

Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?

 

Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, gdzie liczy się bardzo dobra znajomość języka czeskiego (szczególnie pożądana na terenie Opolszczyzny graniczącej z Republiką Czeską).

Absolwent zna specjalistyczne słownictwo oraz podstawy przekładu tekstów użytkowych, potrafi prowadzić korespondencję oficjalną w języku polskim oraz czeskim. Ma świadomość, że w kontaktach międzynarodowych dużą rolę odgrywa poszanowanie obcej kultury oraz przestrzeganie zwyczajów. Posiada ponadto podstawowe kompetencje sprofilowane pod kątem zarządzania projektami, przydatne zwłaszcza we współpracy transgranicznej.

Możliwe miejsca zatrudnienia: instytucje administracji państwowej i samorządowej, np. dział współpracy międzynarodowej lub zagranicznej; przedsiębiorstwa import-eksport.

Absolwenci kierunku Język czeski w sektorze usług mogą także podjąć pracę w zawodzie tłumacza (odpowiednie wymagania i uprawnienia określają dla zawodu tłumacza języka obcego – regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości).

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

 

Absolwenci mogą kontynuować naukę na innych wybranych kierunkach oferowanych przez Uniwersytet Opolski.

Szczegółowe informacje o kierunku:

Wydział Filologiczny